1) Dades d’identificació

Esteu visitant la pàgina web www.unperun.cat de la qual és titular UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA (a partir d’ara LA COMPANYIA).

Adreça postal: Avinguda Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Adreça de correu electrònic: email:info@unperun.cat
Tel.: 902 10 94 31
C.I.F.: A08254831
Dades Mercantils: Registre Mercantil de Barcelona , Volum 39.755 , Foli 210 , Full B-89.917 ,

2) Acceptació de l’Usuari

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.unperun.cat (a partir d’ara la «Web») que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’Internet majors de 14 anys. L’accés al Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions d’Ús.

LA COMPANYIA pot oferir, a través de la pàgina web, serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

 

3) Accés a la pàgina web i contrasenyes

En general no s’exigeix la subscripció ni el registre previs com a Usuari per a l’accés i l’ús de la pàgina web, sens perjudici que, per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa, calgui fer aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre en aquesta pàgina web estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar immediatament a LA COMPANYIA qualsevol ús no consentit del compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web de la qual hagi tingut coneixement.

LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, el caràcter de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, tot plegat d’acord amb allò que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

LA COMPANYIA no es responsabilitza davant els Usuaris de la revelació de les seves dades personals a tercers per causes que no siguin directament imputables a LA COMPANYIA, ni per l’ús que en facin tercers aliens a LA COMPANYIA.

 

4) Ús correcte de la pàgina Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i els seus serveis d’acord amb la Llei, aquestes Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que s’hi ofereixin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, ni de cap manera que pugui malmetre, inutilitzar, tornar inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal per part d’altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, programes o documents electrònics que siguin a la Web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA ofereix el servei, com tampoc a dur a terme accions que malmetin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que produeixin, o siguin susceptibles de produir, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

 

5) Publicitat

Part del lloc web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i els patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas es puguin aplicar.

LA COMPANYIA no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o els dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, podeu acudir a la següent adreça de correu electrònic: info@unperun.cat

 

6) Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina web i als continguts de LA COMPANYIA, i no s’aplica als enllaços ni a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. Les destinacions dels enllaços esmentats no estan sota el control de LA COMPANYIA, i LA COMPANYIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs a una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de LA COMPANYIA, ni de cap canvi o actualització de les pàgines esmentades.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

 

7) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA COMPANYIA i, amb caràcter enunciatiu, no pas limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i la resta d’elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei.

LA COMPANYIA no concedeix cap mena de llicència ni autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre cap altre dret relacionat amb la web i els serveis que hi ofereix.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de LA COMPANYIA o del seu titular.

 

8) Fòrums o Blogs

LA COMPANYIA ofereix als Usuaris la possibilitat d’introduir comentaris i/o remetre fotografies per incorporar-los a les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i/o fotografies queden subjectes a aquestes Condicions d’Ús.

La persona identificada en cada cas com la que ha fet els comentaris i/o enviat les fotografies n’és responsable. Els comentaris i/o les fotografies no reflecteixen l’opinió de LA COMPANYIA, ni LA COMPANYIA fa declaracions en aquest sentit.

LA COMPANYIA no es farà responsable, llevat dels casos als quals l’obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, ni tampoc dels danys o perjudicis que es poguessin causar amb la inserció dels comentaris i/o fotografies al Fòrum o altres seccions de la pàgina web que permetin aquest tipus de serveis i continguts.

L’Usuari subministrador del text i/o fotografies cedeix a LA COMPANYIA els drets per a la reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat que se’n faci, tant en format electrònic, digital i paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, sobretot, l’Usuari cedeix els drets esmentats per a l’emplaçament del text i/o les fotografies a la pàgina web, amb la finalitat que els altres Usuaris hi puguin accedir.

L’Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o les fotografies, o, si escau, garanteix que té els drets i les autoritzacions necessaris de l’autor o propietari del text i/o les fotografies perquè LA COMPANYIA en faci ús a través de la pàgina web.

LA COMPANYIA no es farà responsable, llevat d’aquells casos als quals l’obliga la Llei, dels danys i perjudicis que es puguin causar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública, o qualsevol tipus d’activitat que faci sobre els textos que estiguin protegides per drets de propietat intel·lectual o d’imatge que pertanyin a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per exercir l’ús que efectua o que pretén efectuar.

Així mateix, LA COMPANYIA es reserva el dret a retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies allotjats a qualsevol secció de la Web, quan hi hagi indicis que els comentaris i/o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers o són utilitzats amb finalitats publicitàries (contingut brossa o spam), i també quan LA COMPANYIA ho cregui oportú.

LA COMPANYIA no es farà responsable de la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu de si la informació emmagatzemada és il·lícita o si lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. Tan bon punt LA COMPANYIA tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment esmentades, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer-hi impossible l’accés.

D'altra banda, s’informa l’Usuari que, amb l’objectiu de permetre un control més gran sobre la privacitat del seu perfil, LA COMPANYIA li dóna la possibilitat de limitar en qualsevol moment l’accés d’altres usuaris al seu perfil, a través de les eines que pot trobar a la mateixa secció.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits a qualsevol de les seccions, es pot fer mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@unperun.cat

 

9) Xarxes socials

L’Usuari es podrà unir als Grups que SOCIEDAD PLANETA té a diferents xarxes socials, com també a la Comunitat virtual descrita a l’apartat anterior, amb la finalitat de comunicar i informar els llibres comercialitzats per la societat.

L’Usuari que es faci fan del Grup SOCIEDAD PLANETA accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

10) Protecció de dades de caràcter personal

A través d’aquest lloc web s’obtenen dades de caràcter personal dels usuaris, per això demanem que l’Usuari llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat [incloure enllaç a la Política de Privacitat del Grup Planeta], i també les diverses clàusules informatives que acompanyen cada un dels diferents formularis habilitats per a la recopilació de dades personals. Així mateix, informem que LA COMPANYIA utilitza cookies (galetes) per recopilar informació dels Usuaris i enregistra les adreces IP d’accés, per això mateix preguem també que l’Usuari llegeixi atentament la nostra Política de Cookies.

Informem l’Usuari que, en tot cas, les dades de caràcter personal recopilades mitjançant aquesta pàgina web es tractaran segons el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació espanyola aplicable, i per a les finalitats indicades a les anteriorment esmentades Política de Privacitat i Política de Cookies.

11) Tractament de dades de menors d’edat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació espanyola aplicable en matèria de protecció de dades, LA COMPANYIA, per a procedir al tractament de dades de menors de 13 anys requerirà del consentiment dels seus pares o tutors.

Correspon a LA COMPANYIA articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat en cada cas, pels pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada cop que un menor participi en una promoció organitzada per LA COMPANYIA, se li sol·licitaran les dades d’identitat del pare o tutor, la seva direcció postal, així com la direcció de correu electrònic amb la finalitat de recavar el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i/o còpia del Llibre de Família, mitjançant el qual quedi clarament determinada la filiació.

12) Cookies o galetes

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

- La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar la nostra pàgina web.
- El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la darrera visita a la nostra pàgina web.
- Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent al programa del seu navegador.

Si voleu obtenir més informació sobre l’ús que aquesta pàgina web fa de les cookies, si us plau, llegiu la política d’ús específica de cookies.

13) Modificació de les Condicions d’Ús

La companyia es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’Ús d’aquesta pàgina web; per això mateix l’Usuari les haurà de llegir periòdicament.

14) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre LA COMPANYIA i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

LA COMPANYIA perseguirà l’incompliment de les esmentades Condicions d’Ús, a més de qualsevol utilització indeguda del lloc web, exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre i a les quals tingui dret.