TEXT D’AVÍS LEGAL PER AL WEB DE LES SOCIETATS INTEGRADES DINS DEL GRUP ENCAPÇALAT PER EDICIONS 62, S.A. (en endavant “Grup 62”)

Aquest web ha estat creat per al Grup62. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web. El nom del domini www.grup62infantiljuvenil.cat està registrat a favor de “Grup 62”, amb CIF A-08148991 i domicili social al carrer Peu de la Creu, 4, baixos de Barcelona. Telèfon de contacte + 34 93 443 71 00. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 36043, foli 104, full número B- 7460.

Propietat intel·lectual i indústrial del web. Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d'aquest portal i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Grup 62 o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a Grup 62, que és a qui li correspon l'exercici dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Grup 62. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços. Grup 62 no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el web de destí. En el cas que Grup 62 tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació del web. Grup 62 es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics. Grup 62 no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a Grup 62, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Grup 62 no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts. Aquest lloc web està concebut com una experiència fàcil d'usar i seguint les recomanacions del W3C, consorci que defineix els estàndards XHTML i CSS2.

Tractament de dades de caràcter personal de l'usuari. Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis del web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Grup 62 qui és l’efectiva titular de les dades de caràcter personal, al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. Grup 62 pot incorporar les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat. Grup 62 no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. A tal efecte, en el cas de que les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris fossin cedits a qualsevol de les societats pertanyents al grup de societats al qual pertany Grup 62, es sol·licitarà el consentiment exprés de cadascun dels usuaris a tal fi, als quals se’ls informarà de les dades d’identificació concretes de cadascun dels destinataris de dites dades així com de la finalitat de cadascuna de les cessions. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal (Edicions 62, S.A., carrer Peu de la Creu, núm. 4 08001, Barcelona) o a la de correu electrònic de Grup 62 (info@grup62infantiljuvenil.cat). La informació rebuda per Grup 62 serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Tals deures de confidencialitat subsistiran inclús un cop finalitzada la relació comercial.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. Gràcies.